For orders or assistance call +374 60 276000

Yerevan railway theater

This week, January 29, Sunday - February 3, Friday

Theater

Order tickets

Մանդարինի Լիկյոր

Տոմսերի արժեքը՝ 1500-2000դր.:

Yerevan railway theater

29 January

Theater

Order tickets

Թռի - Վռի մի ճպուռ

Տոմսերի արժեքը՝ 1500, 2000 դրամ

Yerevan railway theater

29 January
See full schedule Yerevan railway theater

This weekend, January 28, Saturday - January 29, Sunday

Theater

Order tickets

Ամանորյա գունեղ հեքիաթ - Գրինչ

Տոմսերի արժեքը՝ 1500, 2000 դրամ:

Yerevan railway theater

28 January

Theater

Order tickets

Մանդարինի Լիկյոր

Տոմսերի արժեքը՝ 1500-2000դր.:

Yerevan railway theater

29 January

Theater

Order tickets

Թռի - Վռի մի ճպուռ

Տոմսերի արժեքը՝ 1500, 2000 դրամ

Yerevan railway theater

29 January
See full schedule Yerevan railway theater

Next week, January 30, Monday - February 5, Sunday

Theater

Order tickets

Ամանորյա գունեղ հեքիաթ - Գրինչ

Տոմսերի արժեքը՝ 1500, 2000 դրամ:

Yerevan railway theater

28 January
See full schedule Yerevan railway theater

Starting February 6, Monday

Theater

Order tickets

Ամանորյա գունեղ հեքիաթ - Գրինչ

Տոմսերի արժեքը՝ 1500, 2000 դրամ:

Yerevan railway theater

28 January

Theater

Order tickets

Մանդարինի Լիկյոր

Տոմսերի արժեքը՝ 1500-2000դր.:

Yerevan railway theater

29 January

Theater

Order tickets

Թռի - Վռի մի ճպուռ

Տոմսերի արժեքը՝ 1500, 2000 դրամ

Yerevan railway theater

29 January

Comedy

Order tickets

Անկոչ հյուրը...

Տոմսերի արժեքը՝ 1500, 2000, դրամ:

Yerevan railway theater

18 February
See full schedule Yerevan railway theater